Trang chủ     Đăng ký nhận bản tin   Liên hệ   Sơ đồ   Diễn đàn
 
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Đào tạo
Khoa
Phòng Chức năng
Hợp tác QT - Quan hệ DN
Chương trình đào tạo dành cho Doanh nghiệp
Đảng - Đoàn - Hội
Tuyển sinh 2015
Sinh viên
Công khai thông tin cấp phát VBCC
Các nội dung công khai
Trung tâm THNN
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển dụng
Bản tin Nội bộ
Cơ sở vật chất
Cựu Sinh viên
Từ điển
Nhập từ
Chọn từ điển
 

Số lượt truy cập
3789635
 

Marketing căn bản

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

1. Tên học phần: MARKETING CĂN BẢN

2. Số đơn vị học trình: 4

3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 1

4. Phân bổ thời gian:

- Dự lớp nghe giảng lý thuyết : 30 tiết

- Thảo luận tại lớp : 30 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong chương trình các môn lý luận Mác - Lênin, kinh tế học căn bản, quản trị học, toán kinh tế, tin học đại cương và ứng dụng.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Marketing căn bản là học phần chuyên môn thuộc kiến thức ngành quản trị kinh doanh. Học phần cung cấp những kiến thức tổng quan, nguyên lý về marketing như: định nghĩa về marketing, chức năng marketing hiện đại, đại cương hoạt động marketing của doanh nghiệp: môi trường marketing và thị trường của doanh nghiệp, nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng, phương pháp luận nghiên cứu marketing và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp: chiến lược và các chính sách marketing căn bản, tổ chức quản trị marketing.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Lên lớp nghe giảng

- Thảo luận tại lớp

- Viết tiểu luận

- Thi kiểm tra

8. Tài liệu học tập:

- Giáo trình marketing (theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT)

- Tài liệu tham khảo

. Ph.Kotler - Marketing Essentials - Printed Hall - 1993)

. W.J. Stan ton M.Jetzel và B.J. Walker, Fundamentals of Marketing - Mc Graw Hill 1994

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo

- Thảo luận bài tập tình huống tại lớp

- Viết tiểu luận, thu hoạch

- Kiểm tra giữa kỳ

- Thi hết học phần

10. Thang điểm: 10

11. Mục tiêu của học phần:

- Nắm được những kiến thức căn bản, nguyên lý về marketing: Các khái niệm, tư tưởng quan niệm, chức năng marketing. Các lĩnh vực hoạt động của marketing trong doanh nghiệp.

- Có kỹ năng vận dụng những kiến thức về marketing hiện đại trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

NỘI DUNG HỌC PHẦN

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA MARKETING

1. Quá trình hình thành marketing hiện đại

2. Các khái niệm cơ sở của marketing (sự cần thiết, mong muốn, nhu cầu, sản phẩm, trao đổi, giao dịch, thị trường)

3. Các góc độ tiếp cận khái niệm, chức năng và vai trò của marketing - đối tượng, nhiệm vụ môn học

4. Các quan điểm quản trị doanh nghiệp theo định hướng marketing

5. Sự phát triển của marketing hiện đại và các điều kiện vận dụng marketing hữu hiệu trong các doanh nghiệp nước ta

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING

1. Hệ thống thông tin marketing của doanh nghiệp

1.1. Sự cần thiết của hệ thống thông tin marketing (MIS)

1.2. Cấu trúc MIS của doanh nghiệp

1.3. Vai trò của mạng thông tin đối với quản trị doanh nghiệp theo hướng marketing

2. Nghiên cứu marketing

2.1. Khái niệm, sự cần thiết và ý nghĩa của nghiên cứu marketing

2.2. Quy trình 5 bước nghiên cứu marketing của Ph.Kotler

2.3. Tổ chức nghiên cứu marketing của các doanh nghiệp

CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING

1. Hệ thống marketing của doanh nghiệp

1.1. Giá trị, chi phí và sự thoả mãn nhu cầu khách hàng

1.2. Quá trình marketing của doanh nghiệp

1.3. Khái niệm, mục tiêu và tiêu chuẩn hệ thống marketing của doanh nghiệp

2. Mục đích và ý nghĩa của nghiên cứu môi trường marketing đối với kinh doanh của doanh nghiệp

2.1. Khái niệm, phân loại các nhân tố môi trường marketing

2.2. Mô hình các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của doanh nghiệp

2.3. Mục đích và ý nghĩa của nghiên cứu môi trường marketing

3. Môi trường marketing vi mô của doanh nghiệp (bao gồm các nhân tố môi trường chủ yếu bên trong doanh nghiệp, các nhà cung ứng, các nhà trung gian marketing, các khách hàng, các đối thủ cạnh tranh và các công chúng trực tiếp của doanh nghiệp)

4. Môi trường marketing vĩ mô (bao gồm các nhân tố môi trường dân số, kinh tế, tự nhiên, khoa học công nghệ, chính trị - pháp luật, văn hoá - xã hội)

CHƯƠNG 4: THỊ TRƯỜNG VÀ HÀNH VI NGƯỜI MUA HÀNG

1. Vai trò và chức năng của thị trường hàng hoá đối với kinh doanh của doanh nghiệp

1.1. Khái niệm và phân loại thị trường của doanh nghiệp

1.2. Đo lường và xác định thị trường của doanh nghiệp

1.3. Nghiên cứu và dự báo thị trường của doanh nghiệp

2. Thị trường và hành vi người mua trên thị trường người tiêu dùng

2.1. Đặc trưng, đặc điểm thị trường người tiêu dùng

2.2. Mô hình hành vi người tiêu dùng

2.3. Các tác nhân chủ yếu đến hành vi người tiêu dùng

2.4. Nghiên cứu tiến trình quyết định mua

3. Thị trường và hành vi người mua tổ chức

3.1. Thị trường TKSX và hành vi người mua là các DNSX

3.2. Thị trường các trung gian hành vi người mua là các DNTM

3.3. Thị trường và hành vi người mua là các tổ chức Nhà nước

CHƯƠNG 5: MARKETING MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm và ý nghĩa của marketing mục tiêu (còn gọi là marketing S.T.P) đối với quản trị doanh nghiệp

1.1. Tam giác chiến lược cạnh tranh

1.2. Khái niệm và quy trình marketing S.T.P của doanh nghiệp

1.3. Ý nghĩa của marketing S.T.P đối với quản trị doanh nghiệp

2. Phân đoạn thị trường

2.1. Quan niệm chung và yêu cầu đối với phân đoạn thị trường

2.2. Các tiêu thức chủ yếu trong phân đoạn thị trường

2.3. Đặc điểm và các tiêu thức chủ yếu trong thị trường người mua tổ chức

2.4. Các phương pháp phân đoạn thị trường

3. Lựa chọn và định mục tiêu thị trường trọng điểm

3.1. Nhận dạng các đoạn thị trường hấp dẫn

3.2. Lựa chọn đoạn thị trường trọng điểm

3.3. Ba cách thức đáp ứng các thị trường trọng điểm

3.4. Những căn cứ lựa chọn chiến lược bao phủ thị trường trọng điểm của doanh nghiệp

4. Định vị sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường trọng điểm

4.1. Khái niệm, sự cần thiết và bản chất của định vị thị trường

4.2. Các hình thái chiến lược định vị sản phẩm và nhãn hiệu

4.3. Quy trình và phương pháp định vị sản phẩm, nhãn hiệu DN

5. Mô hình 4P đáp ứng 40 và quan niệm marketing mix

CHƯƠNG 6: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

1. Khái niệm sản phẩm, sản phẩm hỗn hợp và phân loại sản phẩm

2. Vị trí, mục tiêu chính sách sản phẩm của doanh nghiệp

3. Nội dung chính sách sản phẩm của doanh nghiệp

3.1. Chính sách sản phẩm hỗn hợp

3.2. Chính sách nhãn hiệu sản phẩm

3.3. Chính sách chất lượng sản phẩm

3.4. Chính sách nhóm hàng và phổ hàng của doanh nghiệp

3.5. Chính sách sản phẩm mới

3.6. Chính sách chu kỳ sống sản phẩm

3.7. Chính sách định vị sức cạnh tranh sản phẩm

CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH GIÁ

1. Khái niệm, những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định giá kinh doanh của doanh nghiệp

2. Cơ sở lý thuyết hình thành giá và các quan điểm tiếp cận chính sách giá của doanh nghiệp

3. Quy trình phương pháp luận định giá

4. Nội dung chính sách giá của doanh nghiệp

4.1. Các chính sách định giá (sản phẩm mới, nhóm và phổ hàng theo nguyên tắc địa lý)

4.2. Các chính sách thực hành giá (chiết giá, hạ giá, giá khuyến mãi, giá phân biệt, giá tâm lý, thay đổi giá)

CHƯƠNG 8: CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI

1. Khái quát lý thuyết marketing phân phối, vận động hàng hoá

1.1. Khái quát phân phối - vận động hàng hoá

1.2. Khái niệm, bản chất và mô hình cấu trúc kênh marketing phân phối

1.3. Các trung gian marketing phân phối (phân loại, vai trò và chức năng)

1.4. Cấu trúc dòng và quan hệ trong kênh marketing phân phối

1.5. Chức năng của các kênh marketing phân phối

2. Các loại hình kênh marketing phân phối

2.1. Các kênh truyền thống (kênh trực tiếp, trực tuyến và kênh dài)

2.2. Các kênh VMS

2.3. Các kênh marketing hàng ngang

2.4. Các kênh cộng sinh (đa kênh)

3. Khái quát lý thuyết thương mại

3.1. Khái niệm và bản chất lưu thông hàng hoá theo quan điểm marketing

3.2. Marketing bán lẻ

3.3. Marketing bán buôn

3.4. Phân phối vận động vật lý hàng hoá

4. Nội dung chính sách phân phối tổng thể của doanh nghiệp

4.1. Khái niệm, bản chất và mục tiêu chính sách phân phối của doanh nghiệp

4.2. Chính sách kênh marketing phân phối của doanh nghiệp

4.3. Chính sách lựa chọn loại hình phân phối của doanh nghiệp

4.4. Chính sách lựa chọn trung gian marketing, "người điều khiển" kênh và quản lý các thành viên kênh marketing

4.5. Các thông số cơ bản của phương án phân phối và chính sách kiểm tra, kiểm soát marketing phân phối

CHƯƠNG 9: CHÍNH SÁCH GIAO TIẾP VÀ XÚC TIẾN HỖN HỢP MỘT

1. Khái quát về giao tiếp và xúc tiến kinh doanh

2. Mô hình nguyên lý giao tiếp và xúc tiến

3. Nội dung chính sách xúc tiến hỗn hợp của doanh nghiệp

3.1. Chính sách quảng cáo

3.2. Chính sách khuyến mãi

3.3. Chính sách bán hàng cá nhân và quản trị lực lượng bán hàng

3.4. Chính sách tuyên truyền và quan hệ công chúng

3.5. Chính sách pha trộn các công cụ xúc tiến hỗn hợp

3.6. Chính sách xác lập ngân quỹ xúc tiến hỗn hợp

4. Một số chính sách xúc tiến hỗ trợ vĩ mô đối với doanh nghiệp

CHƯƠNG 10: KẾ HOẠCH HOÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP

1. Chiến lược chung marketing và kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp

2. Kế hoạch và chương trình hoạt động marketing của doanh nghiệp

3. Các mô hình hệ thống tổ chức marketing của các loại hình doanh nghiệp

4. Hệ thống kiểm tra, kiểm soát marketing của doanh nghiệp

CHƯƠNG ĐỌC THÊM: CÁC ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT CỦA MARKETING

1. Marketing quốc tế

2. Marketing dịch vụ

3. Marketing cho các tổ chức phi lợi nhuận

4. Marketing sản phẩm thông tin

 

 

 

  • Ngoại ngữ - Anh
  • Toán cao cấp
  • Tin học đại cương
  • Kinh tế học căn bản
  • Pháp luật Kinh tế
  • Lý thuyết Tài chính
  • Lý thuyết tiền tệ - Ngân hàng