Trang chủ     Đăng ký nhận bản tin   Liên hệ   Sơ đồ   Diễn đàn
 
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Đào tạo
Khoa
Phòng Chức năng
Hợp tác QT - Quan hệ DN
Chương trình đào tạo dành cho Doanh nghiệp
Đảng - Đoàn - Hội
Tuyển sinh 2015
Sinh viên
Công khai thông tin cấp phát VBCC
Các nội dung công khai
Trung tâm THNN
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển dụng
Bản tin Nội bộ
Cơ sở vật chất
Cựu Sinh viên
Từ điển
Nhập từ
Chọn từ điển
 

Số lượt truy cập
3743010
 
Trang chủ » Khoa » Khoa Quản trị » Đề cương bài giảng » Tài chính » Quản trị dự án đầu tư

Quản trị dự án đầu tư

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2. Số đơn vị học trình: 3

3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 3

4. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết : 20 tiết

- Thực hành : 25 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê, nguyên lý kế toán, quản trị học, marketing căn bản, tin học đại cương.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp những kiến thức và kỹ năng về quản trị dự án đầu tư. Nội dung môn học bao gồm những phương pháp luận, các khái niệm về dự án và dự án đầu tư, các nguồn vốn đầu tư trong các dự án. Trình bày những nội dung kinh tế kỹ thuật của một dự án, các giải pháp quản trị thực hiện dự án.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp

- Học sử dụng máy tính để tính toán các công thức theo yêu cầu của một dự án

8. Tài liệu học tập:

- Quản trị dự án đầu tư - lý thuyết và thực hành của TS. Nguyễn Xuân Thủy - ThS. Nguyễn Việt Ánh, NXB Thống kê

- Những tài liệu tham khảo thực tế khác

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Thi viết

- Chấm bài kiểm tra

10. Thang điểm: 10

11. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần, sinh viên cần đạt được những mục tiêu sau đây:

- Hiểu biết sâu sắc các khái niệm - thuật ngữ liên quan đến dự án đầu tư, về dòng vốn đầu tư, các phương pháp quản trị một dự án đầu tư

- Nắm vững một số kỹ thuật để tham gia lập dự án phát triển dự án, hiểu rõ quy trình xây dựng dự án đầu tư

- Biết cách đánh giá hiệu quả kinh tế cho các dự án

NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHẦN 1: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ

1. Đầu tư

2. Dự án đầu tư

3. Nguyên tắc quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư

4. Kế hoạch hoá đầu tư

Câu hỏi và bài tập.

CHƯƠNG 2: DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ VÀ THU HỒI

1. Sự thay đổi dòng tiền theo thời gian

2. Dòng tiền đầu tư và thu hồi

3. Chọn thời điểm tính toán

4. Xác định thời điểm đầu tư

Câu hỏi và bài tập.

CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

1. Thời gian hoàn vốn

2. Hiện giá thuần

3. Suất thu hồi nội bộ

4. Điểm hoà vốn

Câu hỏi và bài tập.

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

1. Đánh giá hiệu quả tài chính trong điều kiện rủi ro - độ nhạy

2. Đánh giá hiệu quả tài chính trong điều kiện chắc chắn

3. An toàn đầu tư

Câu hỏi và bài tập.

PHẦN 2: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 5: NỘI DUNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

ĐẦU TƯ

1. Nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án

2. Nội dung kinh tế kỹ thuật chủ yếu của NCTKT

3. Nội dung kinh tế kỹ thuật chủ yếu của NCKT

4. Hình thức hồ sơ

Câu hỏi và bài tập.

CHƯƠNG 6: SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG

1. Lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của dự án

2. Phân tích thị trường

          Câu hỏi và bài tập.

CHƯƠNG 7: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

1. Chọn hình thức đầu tư

2. Chọn công suất của dự án

3. Lập chương trình sản xuất kinh doanh

4. Xác định nhu cầu các yếu tố đầu vào và giải pháp đáp ứng

5. Chọn khu vực địa điểm và địa điểm cụ thể

6. Các giải pháp kiến trúc

7. Các giải pháp xây dựng xưởng

8. Chọn lựa công nghệ, thiết bị

          Câu hỏi và bài tập.

CHƯƠNG 8: TỔ CHỨC QUẢN TRỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy

2. Các cấp quản trị

3. Dự kiến số lượng, chất lượng, lương cán bộ công nhân

4. Phương pháp tính số lượng công nhân trực tiếp sản xuất

5. Dự kiến về đào tạo

6. Cơ cấu nhân viên, tiền lương và kinh phí

          Câu hỏi và bài tập.

CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

1. Xác định tổng mức đầu tư

2. Lập các bảng tính tài chính

3. Tính toán các chỉ tiêu hiệu quả

4. Đánh giá an toàn về tài chính

5. Dự trù phân phối tài chính - lãi

          Câu hỏi và bài tập.

 

CHƯƠNH 10: PHÂN TÍCH KINH TẾ XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG

1. Lợi ích kinh tế xã hội

2. Sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế xã hội

3. Xác định các hệ số (tỷ số) sinh lời xã hội và lợi ích chi phí xã hội

4. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế xã hội

5. Phân tích ảnh hưởng môi trường sinh thái

          Câu hỏi và bài tập.

CHƯƠNG 11: TRÌNH TỰ LẬP VÀ TRÌNH DUYỆT MỘT DỰ ÁN

1. Công tác chuẩn bị

2. Triển khai soạn thảo dự án

3. Trình duyệt bảo vệ

          Câu hỏi và bài tập.

PHẦN 3: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 12: CƠ SỞ PHÁP LÝ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Thẩm định quyết định đầu tư và cho phép đầu tư

2. Quy định về thẩm định dự án

3. Nội dung quyết định đầu tư và cho phép đầu tư

4. Thay đổi nội dung dự án đầu tư

          Câu hỏi và bài tập.

CHƯƠNG 13: PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Phương pháp thẩm định

2. Kỹ thuật thẩm định

          Câu hỏi và bài tập.

 

 

 

  • Marketing căn bản
  • Ngoại ngữ - Anh
  • Toán cao cấp
  • Tin học đại cương
  • Kinh tế học căn bản
  • Pháp luật Kinh tế
  • Lý thuyết Tài chính
  • Lý thuyết tiền tệ - Ngân hàng