Trang chủ     Đăng ký nhận bản tin   Liên hệ   Sơ đồ   Diễn đàn
 
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Đào tạo
Khoa
Phòng Chức năng
Hợp tác QT - Quan hệ DN
Chương trình đào tạo dành cho Doanh nghiệp
Đảng - Đoàn - Hội
Tuyển sinh 2015
Sinh viên
Công khai thông tin cấp phát VBCC
Các nội dung công khai
Trung tâm THNN
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển dụng
Bản tin Nội bộ
Cơ sở vật chất
Cựu Sinh viên
Từ điển
Nhập từ
Chọn từ điển
 

Số lượt truy cập
3721962
 
Trang chủ » Khoa » Khoa Quản trị » Đề cương bài giảng » Tài chính » Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

1. Tên học phần: KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM

2. Số đơn vị học trình: 3

3. Trình độ: cho sinh viên năm I

4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp lý thuyết : 30

- Thảo luận và kiểm tra : 15

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản cơ sở tâm lý xã hội của hành vi giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp và phương pháp làm việc nhóm.

6. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp: tham gia đầy đủ các buổi học theo quy định

- Làm đầy đủ các bài kiểm tra, thảo luận nhóm, tổ

7. Tài liệu học tập:

Sách giáo trình chính:

- Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh, TS. Thái Trí Dũng, NXB Thống Kê, Năm 2003

- Thuật lãnh đạo nhóm, Business /edge NXB Trẻ

Sách tham khảo:

- Marketing công nghiệp, TS. Robert W.Haas, Ths Hồ Thanh Lan dịch, NXB Thống Kê, năm 2002

- Những nguyên lý tiếp thị, Philip Kotler, NXB Thống Kê, Năm 2000

- Marketing, PGS.PTS Trần Minh Đạo, NXB Thống Kê, Năm 2003

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Thi viết

- Chấm bài thực hành, bài tập

9. Thang điểm:10

10. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết đảm bảo cuộc tiếp xúc với khách hàng hiệu quả.

NỘI DUNG HỌC PHẦN

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG GIAO TIẾP

1. Khái niệm và đặc điểm của giao tiếp

2. Chức năng của giao tiếp

2.1. Chức năng thông tin tổ chức

2.2. Chức năng điều khiển

2.3. Chức năng phối hợp hành động

2.4. Chức năng động viên kích thích

3. Các loại hình giao tiếp cơ bản

3.1. Dựa vào nội dung tâm lý giao tiếp

3.2. Dựa vào đối tượng hoạt động giao tiếp

3.3. Dựa vào tính chất tiếp xúc

3.4. Dựa vào hình thức giao tiếp

3.5. Dựa vào thái độ và sách lược giao tiếp

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ TÂM LÝ - XÃ HỘI CỦA HÀNH VI GIAO TIẾP

1. Các yếu tố tâm lý

1.1. Động cơ hành động1.2. Vô thức và các cơ chế tự vệ

1.3. Thế giới quan

1.4. Cảm xúc - tình cảm

2. Các yếu tố xã hội

2.1. Các nhóm xã hội

2.2. Gia đình

2.3. Vai trò vị trí xã hội

2.4. Hệ giá trị, chuẩn mực hành vi

CHƯƠNG 3: CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP

1. Kỹ năng lắng nghe

2. Kỹ năng đặt câu hỏi

3. Kỹ năng diễn thuyết và báo cáo miệng

4. Kỹ năng giao dịch bằng thư tín

5. Các kỹ năng xã giao thông thường

CHƯƠNG 4: THUẬT LÃNH ĐẠO NHÓM & LÀM VIỆC NHÓM

1. Lãnh đạo - thế nào là người lãnh đạo, vai trò trách nhiệm người lãnh đạo

2. Xây dựng và phát triển nhóm

3. Đánh giá kết quả

4. Các tình huống và câu hỏi thảo luận

 

  • Marketing căn bản
  • Ngoại ngữ - Anh
  • Toán cao cấp
  • Tin học đại cương
  • Kinh tế học căn bản
  • Pháp luật Kinh tế
  • Lý thuyết Tài chính
  • Lý thuyết tiền tệ - Ngân hàng